กองการศึกษา

 

นายชวดล ทองเดือน

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 
 
 

ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายบริการศึกษา


    
 
 
 

นายนัตพล พลายบัว

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ  

 
 
 

นายพีระกานต์ ม่วงมา

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
 


นางสางกฤษณา  โพธิ์อรุณ

ครูชำนาญการ

 


นางมณฑา  วงษ์ปาน

ครู

 


นางสาวพรพิมล กาษร

ครู

 


นางสาววิมลรัตน์ ยิ้มละมัย

คนงานทั่วไป

 


นางสาวสุนันทา ทองอร่าม

คนงานทั่วไป

 


นางสาวณิชา พิชัยชาญเลิศ

คนงานทั่วไป

 
 

นายอำนาจ เอี่ยมยิ้ม

คนงานทั่วไป

 
 


นางเนตรยา  นิ่มวรพันธุ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 


นางสาวศิริวรรณ คำสำรวย  วงษ์ปาน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 


นางนันทนา จิตร์เกษม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
 

นางปราณี เทพณรงค์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
 


นางสาวณัฐฑกาล หุ่นกิตติเวชกุล

คนงานทั่วไป

 


นางวิรดา โพธิ์เพิ่ม

คนงานทั่วไป

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
กองการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานพัฒนาชุมชน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
        ๕.๑  ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้
·               งานการศึกษาปฐมวัย
·               งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
·               งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๕.๓  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ
ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้
·               งานกีฬาและนันทนาการ
·               งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
·               งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
·               งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
·               งานกิจการศาสนา
·               งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
๕.๔   งานงบประมาณ
๕.๖   งานพัฒนาชุมชน
๕.๗   งานแผนและโครงการ
๕.๘   งานธุรการ