กองคลัง

 

นางยุภา นาเลิศ
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
 

นางประกายเดือน รวยทรัพย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

 
 
 

นางสาวกาญจนา ปิ่นเพ็ชร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 
 
 

นางรัชนี วิเชียรฉาย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 
 
 

นางสกาวเดือน เกษวิเศษ

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

 
 
 

นางสุรินทร กว้างเจริญกิจ

พนักงานวิทยุ

 
 
 

นางดวงเดือน วรรณสูตร

คนงานทั่วไป

 
 


 


นายผดุงศักดิ์  นิลทอง

พนักงานขับรถยนต์

 


 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
กองคลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
๒.๑  ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้
·       งานพัสดุและทรัพย์สิน
·       งานการเงินและบัญชี
·       งานระเบียบการคลัง
·       งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
๒.๒  ฝ่ายจัดเก็บและพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้             
·       งานจัดเก็บและพัฒนา
·       งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
·       งานสถิติการคลัง
·       งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๒.๓  งานธุรการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
กองช่าง  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฎิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฎิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้              
·       งานแบบแผนและก่อสร้าง
·       งานวิศวกรรม
๓.๒  ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้
·       งานสาธารณูปโภค
·       งานสวนสาธารณะ
๓.๓  งานธุรการ