กองช่าง

 

ว่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 
 

ว่าง

นายช่างโยธา

 
 


 


นายสุรชัย หอมระรื่น

นายช่างโยธาอาวุโส

 


 

 


นางสาวเยาวลักษณ์ โสนอ่อน

คนงานทั่วไป

 

 

 


นาย ปารย์ชวิชญ์ บัวสาย

คนงานทั่วไป

 

 

 


นาย อภิเชต จุลสอาด

คนงานทั่วไป

 

 
 
     

หน้าที่และความรับผิดชอบ
กองช่าง  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฎิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฎิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้              
·       งานแบบแผนและก่อสร้าง
·       งานวิศวกรรม
๓.๒  ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้
·       งานสาธารณูปโภค
·       งานสวนสาธารณะ
๓.๓  งานธุรการ