กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวชมัย ปาลศิริ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
 

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

 
 
 

นางสาวชณคพรธ์ ควรฟุ้ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
 
 

นางสาวจิราพร ชูเชิด

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 
 
 

นางสาวอ้อมจันทร์ ฉิวเฉื่อย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 


 


นายธนพล เกษอุดมทรัพย์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 


  


นายสุชาติ ภู่เจริญ

คนงานทั่วไป

 

 

 


นายอนันต์  เงินมาก

คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์

 

 

 


นายปริญญา  ตันติกุลมานิต

พนักงานตรวจโรคสัตว์

 

 
 
 
 
     

หน้าที่และความรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
๔.๑  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้
·       งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
·       งานส่งเสริมสุขภาพ
๔.๒  ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมกำกับ ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้
·       งานสัตวแพทย์
·       งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๔.๓ งานธุรการ