การคลังท้องถิ่น

การคลังท้องถิ่น

                  ปี พ.ศ.
  รายการ
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
รายรับ 40,538,183.21 38,967,871.32 55,853,504.25
รายจ่าย 37,499,163.38 37,249,533.53 50,688,644.64


*หมายเหตุ  รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท               
ที่มา: งานการเงินและบัญชี  เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ (ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2557)