การดำเนินกิจการเทศพาณิชย์

การดำเนินกิจการเทศพาณิชย์
เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ  มีสถานธนานุบาล 1 แห่ง เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ซึ่งประชาชนที่ขัดสนเงินทองหมุนเวียนสามารถนำไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าได้ โดยการรับจำนำสิ่งของในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 4,900,000 บาท

ที่มา : จากสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ (ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557)