กำหนดชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ กำหนดการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐ ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน ๒๕๖๐
Date: 
December 08,2016