คณะผู้บริหาร

 

 
 
 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย

นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ
โทรศัพท์ 062-2565592

 
 นายปรีชา หิรัญเมฆาวนิช

รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 092-7969165
 

นายศุภโชค ติยานนท์

รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 086-1345444นางสุกัญญา เกษอุดมทรัพย์

เลขานุการนายกเทศมนตรี
 

นายไพฑูรย์ เทพมังกร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี