จำนวนประชากร

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ มีประชากรทั้งสิ้น  6,312  คน โดยแยกตามช่วงอายุ ดังนี้

ข้อมูลประชากรแยกตามช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
จำนวนประชากรเยาวชน (ต่ำกว่า 18 ปี) 548 533 1,081
จำนวนประชากร (18 – 60 ปี) 1,795 1,985 3,780
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปี) 566 855 1,451
รวมทั้งสิ้น 2,909 3,403 6,312
  • จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  5,022  คน
  • จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ความรับผิดชอบ 2,827 หลังคาเรือน 
  • อัตราความหนาแน่นของประชากร 2,524.8 คน/ตารางกิโลเมตร 
ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน  2557)