จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

     เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ  ลักษณะโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำน้อย ซึ่งไหลผ่านตัวเมืองจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ เมืองแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ฝั่ง ฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่ตำบลศาลเจ้าโรงทองและฝั่งตะวันออกเป็นพื้นที่ตำบลไผ่จำศีล นอกจากนี้เทศบาลยังมีคลองสำคัญที่ไหลผ่านเทศบาลคือ คลองชลประทานและคลองขุน ทำให้วิถีชีวิตของประชาชนมีความสัมพันธ์กับสายน้ำมาโดยตลอด ก่อเกิดเป็นชุมชนสำคัญริมแม่น้ำ เช่น ชุมชนตลาดโบราณศาลเจ้าโรงทอง ฯลฯ
     ประชาชนส่วนใหญ่ภายในเขตเทศบาลจึงประกอบอาชีพทางการค้า โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณตลาด   ศาลเจ้าโรงทองที่เป็นย่านการค้าหนาแน่น เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าของอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอข้างเคียง ทำให้รายได้โดยเฉลี่ยของประชากรของเทศบาลสูงกว่าของทั้งจังหวัด นอกจากนี้ ฝั่งตำบลไผ่จำศีลยังเป็นพื้นที่กึ่งเกษตรกรรมที่ประกอบด้วยที่อยู่อาศัยแทรกด้วยพื้นที่เกษตรกรรมบ้างเล็กน้อย ทำให้เป็นส่วนที่สงบ สะดวก ปลอดภัย เหมาะแก่การอยู่อาศัยอย่างมาก
จากองค์ประกอบทั้งสองลักษณะ ทำให้เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ  เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การค้า และเหมาะเป็นชุมชนอยู่อาศัยที่สงบ

จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ของเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ว่า  “เมืองแห่งความเจริญที่น่าอยู่”