ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศโดยเฉลี่ย มีดังนี้
  1. ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม เป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมครั้งแรก มีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปีมีค่าประมาณ 40 องศาเซลเซียส
  2. ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม อยู่ในช่วงอิทธิพลมรุมตะวันตกเฉียงใต้  
  3. ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อยู่ในช่วงอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศแห้งแล้งและหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุดรายปีมีค่าประมาณ 19 องศาเซลเซียส
  • แหล่งน้ำ เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ  มีแหล่งน้ำดังนี้
  1. แม่น้ำ  ในเขตเทศบาลมีแม่น้ำน้อยไหลผ่าน
  2. คลอง  มีคลองส่งน้ำชลประทาน
  • การจัดการน้ำเสีย
  1. เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย