ด้านสังคม

  • การศาสนา  ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ บางส่วนนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่น ซึ่งประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี  มีวัดในเขตเทศบาล  4 แห่ง คือ
  1. วัดนางในธัมมิการาม
  2. วัดราชสกุณา (นก)
  3. วัดวิเศษไชยชาญ 
  4. วัดสำโรง
  • ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนกิจที่สำคัญ  ได้แก่
  1. ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือนพฤศจิกายน      
  2. ประเพณีสงกรานต์  เดือนเมษายน กิจกรรมโดยสังเขป  ทำบุญตักบาตร  จัดขบวนแห่นางสงกรานต์  กิจกรรมการละเล่นแบบไทย ประกวดนางสงกรานต์  พิธีรดน้ำดำหัว ฯลฯ
  3. ประเพณีแห่เทียนพรรษา  เดือนกรกฎาคม   กิจกรรมโดยสังเขป  ทำบุญตักบาตร จัดขบวนแห่เทียนพรรษา ฯลฯ
  • การศึกษา 
เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญมีโรงเรียนที่อยู่ในเขต จำนวน 5 แห่ง โดยมีโรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนเอกชน จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1  แห่ง ดังนี้

สถานศึกษา ระดับ
ก่อนวัยเรียน
ระดับ
อนุบาล
ระดับ
ประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โรงเรียนวัดราชสกุณา(นก)                  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ)                  
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จัดตั้งเอง)                  
4. โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน                  
5. โรงเรียนวัดราชสกุณา (นก)                  
6. โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ                  
รวม