ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  • การคมนาคม การจราจร
1) ข้อมูลถนนและสะพาน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ  แยกตามลักษณะดังนี้
 
ลักษณะถนน/สะพาน จำนวนสาย/แห่ง
1.  ถนนลูกรัง 1
2.  ถนนลาดยาง -
3.  ถนนคอนกรีต 91
4.  สะพานคอนกรีต  1
5.  สะพานเหล็ก 1
2) การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมขนส่งภายในเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ แบ่งเป็น 2 เส้นทาง คือทางบกและทางน้ำ ประชาชนส่วนใหญ่นิยมการเดินทางและการขนส่งทางรถยนต์มากที่สุด โดยมีรถยนต์โดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงผ่านเขตเทศบาลฯ เช่น กรุงเทพ – สุพรรณบุรี,สระบุรี - สุพรรณบุรี  เป็นต้น  และประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นพาหนะในการเดินทาง  การคมนาคมติดต่อภายในเขตเทศบาลเป็นถนน คสล. และมีถนนเชื่อมต่อกับอำเภอและจังหวัดอื่น ๆ  ถนนสายหลักมี 2 สาย ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินโพธิ์พระยา – ท่าเรือ และทางหลวงแผ่นดินโพธิ์ทอง – ผักไห่ และเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญได้กำหนดถนนใหม่ซึ่งใช้เรียกตามสภาพท้องถิ่นนั้น คือ ถนนวิเศษชัยชาญ - ผักไห่
  • การไฟฟ้า
ภายในเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวิเศษชัยชาญ ตามถนน  ตรอก ซอยในเขตเทศบาล ได้จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะไว้บริการประชาชนที่สัญจรไปมา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขต  จำนวน 1,472 จุด   ครอบคลุมถนน  91  สาย   มีจำนวนครัวเรือน (ในเขตเทศบาล) ที่ใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวิเศษชัยชาญ  มีจำนวน  2,827  ครัวเรือน 
  • การประปา
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ  ใช้บริการน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคจากสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอวิเศษชัยชาญ  ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาล  มีจำนวน  2,827  ครัวเรือน
  • การสื่อสารและโทรคมนาคม
        1. มีการบริการทางโทรศัพท์ครอบคลุมในเขตเทศบาล และมีจำนวนโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน  40 แห่ง
        2.  มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  จำนวน  1  แห่ง