ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ เป็นดวงตราที่มีรูปสื่อความหมาย ดังนี้

แม่น้ำ  เปรียบเสมือนแม่น้ำน้อย สื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของชาววิเศษไชยชาญ และเป็นเส้นทางสัญจร การทำมาค้าขาย ของคนในสมัยนั้น 
กำแพง  เปรียบเสมือน แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยา 
อนุสาวรีย์นายดอก – นายทองแก้ว สื่อให้เห็นถึงความกล้าหาญของบรรพบุรุษชาวแขวงวิเศษไชยชาญที่ยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาแผ่นดินเกิดไว้ และยังเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้เคารพสักการบูชา 
ศาลเจ้าเปรียบเสมือนศาลเจ้าโรงทอง สื่อให้เห็นถึงการเป็นชุมชนชาวจีนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนเป็นตลาดศาลเจ้าโรงทองในปัจจุบัน