บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ  มีการจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล จำนวน  8  ชุมชน  ได้แก่

1.      ชุมชนบ้านคลองน้ำเชี่ยว
2.      ชุมชนวัดหลวง
3.      ชุมชนตลาดศาลเจ้าโรงทอง
4.      ชุมชนวัดนางใน
5.      ชุมชนวัดสำโรง
6.      ชุมชนบ้านคลองขุน
7.      ชุมชนดอกแก้ว
8.      ชุมชนเมืองวิเศษไชยชาญ