ประกาศเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน