ประกาศเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร