ประวัติความเป็นมา

“แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ” แห่งนี้ ในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยา  บรรพบุรุษของชาววิเศษไชยชาญได้เคยสร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่เอาไว้ในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ชนชาติไทย และลักษณะทางภูมิศาสตร์ยังส่งผลให้แขวงเมืองวิเศษไชยชาญเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าว อู่น้ำ จากอาชีพดั้งเดิมตามพื้นบ้านที่บรรพบุรุษของเราได้ยึดถือกันมา ณ พื้นที่ตรงนี้  มีการรวมตัวกันของชาวบ้านจากกลุ่มน้อย ๆ รวมตัวกันเป็นกลุ่มชุมชนใหญ่ มีการปรับตัวเข้าหากันในเรื่องวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  การดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับอาชีพ และสภาพดิน ฟ้า อากาศของพื้นที่ตนจากดั้งเดิมที่คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จนมีการพัฒนาปรับเปลี่ยน มีการค้าขายและประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวต่างๆ เกิดขึ้น ก่อให้เกิดการรวมตัวของชุมชนที่หนาแน่นขึ้นบริเวณตำบลศาลเจ้าโรงทองบางส่วน และบริเวณตำบลไผ่จำศีลบางส่วน มีการตั้งที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ ในตำบลไผ่จำศีล ก่อนที่จะมีการย้ายที่ว่าการอำเภอ           วิเศษชัยชาญมาอยู่ ณ บริเวณที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้  โดยลักษณะกฎหมายปกครองท้องที่บริเวณใดเป็นที่ตั้งของอำเภอ ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พ.ศ. 2475  บริเวณที่เป็นที่ตั้งของอำเภอ ให้มีการจัดการรูปแบบปกครองส่วนท้องถิ่นสุขาภิบาลควบคู่ไปด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2498  จึงได้เกิดสุขาภิบาลตำบลศาลเจ้าโรงทองขึ้น มีพื้นที่รับผิดชอบคือ พื้นที่บางส่วนของตำบลศาลเจ้าโรงทอง และพื้นที่บางส่วนของตำบลไผ่จำศีล  ต่อมาปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลศาลเจ้าโรงทอง ขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และต่อมาในปี 2553 เทศบาลฯ ได้มีการประชุมประชาคมเพื่อเปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลศาลเจ้าโรงทอง เป็น “เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ” ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศการขอเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2553