มอบถังดับเพลิงเคมี ให้ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ มอบถังดับเพลิงเคมี ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลฯ ทั้ง ๘ ชุมชน เพื่อนำไปติดตั้งภายในชุมชน และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ สามารถใช้งานได้ทันเวลา ดำเนินงานโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ณ อาคารงานป้องกันฯเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
Date: 
December 23,2016