ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต/เขตการปกครอง/ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3195 ทางหลวงชนบท อท 3454 และทางหลวงชนบท อท 4004 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,562.50 ไร่ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนบ้านกองช้าง  ตำบลศาลเจ้าโรงทอง และถนนขุนวิเศษ ตำบล     ไผ่จำศีล
ทิศใต้       ติดต่อกับถนนคอกวัวใหญ่ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง และถนนปู่ดอก – ปู่ทองแก้ว 21 ตำบลไผ่จำศีล
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับคลองขุนตลอดแนว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับคลองชลประทาน   
เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญแบ่งเขตการปกครอง  ประกอบด้วย  2  ตำบล  ดังนี้
1.      ตำบลศาลเจ้าโรงทอง  ประกอบด้วยหมู่  1,2,3,4,7,8  บางส่วน  และหมู่  5,6  เต็มหมู่
2.      ตำบลไผ่จำศีล  ประกอบด้วยหมู่  2,3,4,5  บางส่วน

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำน้อยไหลผ่านกลางพื้นที่ตลอดแนวโดยแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง  คือฝั่งตำบลศาลเจ้าโรงทอง และฝั่งตำบลไผ่จำศีล  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม  บางส่วนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมใช้ในการทำนา  ทำสวนพืชผักผลไม้ และปศุสัตว์ ฯลฯ