วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ " วิเศษไชยชาญสาร"