ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

 

นางสาวกฤษณา โพธิ์อรุณ

ตำแหน่ง  ครู คศ.๑

 
 
 

นางสาวเนตรยา นิ่มวรพันธ์

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก