ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ

 

นางสาวพรพิมล  กาษร

ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก