สมาชิกสภาเทศบาล

 

นางปราณี โตคงทรัพย์

  ประธานสภาเทศบาล

 
 
 

นายอารีย์ หนุมาน


 รองประธานสภาเทศบาล

 
 


นายชูชาติ หล่อสุวรรณ

 สมาชิกสภาเทศบาล


 


นางบุญล้อม อยู่รับสุข

 สมาชิกสภาเทศบาล


 


นางสาวประไพ แสงสลับ

 สมาชิกสภาเทศบาล


 


นายไพศาล กวยาวงศ์

 สมาชิกสภาเทศบาล


 


นายมานัส เนียมสุข

สมาชิกสภาเทศบาล


 


นายสุชาติ เชาวนา

 สมาชิกสภาเทศบาล


 


นายโสภณ เลิศนันทกุล

สมาชิกสภาเทศบาล


 


นายสุวิทย์ ชัยชาญณรงค์

สมาชิกสภาเทศบาล


 


นายศักดิ์ชัย ภู่จีน

สมาชิกสภาเทศบาล
 และ  เลขานุการสภาเทศบาล