สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายชูชาติ หล่อสุวรรณ

ประธานสภาเทศบาล

 
 
 

นายอารีย์ หนุมาน

รองประธานสภาเทศบาล

 
 


นายชนาธิป  พิพัฒน์เจริญชัย

สมาชิกสภาเทศบาล

 


นายํวัชชัย พูลพงษ์

สมาชิกสภาเทศบาล

 


นายธันยพร ทองแท้

สมาชิกสภาเทศบาล

 


นางสาวประไพ  แสงสลับ

สมาชิกสภาเทศบาล

 


นายํมนตรี สุขสอาด

สมาชิกสภาเทศบาล

 


นายสุชาติ เชาวนา

สมาชิกสภาเทศบาล

 


นายสุวิทย์  ชัยชาญณรงค์

สมาชิกสภาเทศบาล

 


นายํโสภณ เลิศนันทกุล

สมาชิกสภาเทศบาล

 


นางอัจฉรา ครองตน

สมาชิกสภาเทศบาล

 


นายอุบล  นุชเสียงเพราะ

สมาชิกสภาเทศบาล

 


นายํสาธิต จาดเรียบร้อย

เลขานุการสภาเทศบาล