สำนักทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

 

นางสาวนันท์นลิน ม่วงไม้

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตรชำนาญงาน หัวหน้างานทะเบียนราษฎร

 
 
 

นางสมนึก แจ้งสว่างศรี

ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป


 
  


นางสาลี่ สมใจเพ็ง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน