โครงการพัฒนาสุขภาพกาย ใจ และสังคม ผู้สูงวัยเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ครั้งที่ ๑๐

วันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาสุขภาพกาย ใจ และสังคม ผู้สูงวัยเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ครั้งที่ ๑๐ เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีความรู้ความเข้าใจและมีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต - กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่องการทำมะโหตร - กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่องการทำอาหารสำหรับผู้สูงอายุ (สลัดโรล) ณ อาคารงานป้องกัน สำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
Date: 
July 30,2020