โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

  • ด้านการเมืองและการบริหาร
เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญมีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน ซึ่งเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุด ซึ่งเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2554 และได้มีการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 เพื่อคัดเลือกประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 24 วรรคสอง
  • โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
ด้านการเมือง เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาล คือ
1. ฝ่ายบริหาร  ได้แก่  นายกเทศมนตรี  มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนด มีผู้ช่วยมาจากการแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรี ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี 2 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน  และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน   
2. สภาเทศบาล  ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง จำนวน 12 คน โดยอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ประกอบด้วยประธานสภาเทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน โดยการคัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล
  
ผู้บริหารเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ       ประกอบด้วย
1.  นายวิชัย               ลิมป์วัฒนะชัย             นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ
2. นายปรีชา              หิรัญเมฆาวนิช           รองนายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ
3. นายศุภโชค            ติยานนท์                   รองนายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ
4. นายไพฑูรย์           เทพมังกร                   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ
5. นางสุกัญญา           เกษอุดมทรัพย์            เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ   ประกอบด้วย
เขตเลือกตั้งที่  1
1.   นางปราณี            โตคงทรัพย์                ประธานสภาเทศบาล
2.   นายอารีย์             หนุมาน                     รองประธานสภาเทศบาล
3    นางสาวประไพ     แสงสลับ                    สมาชิกสภาเทศบาล
4.   นายไพศาล          กวยาวงศ์           สมาชิกสภาเทศบาล
5.   นายโสภณ           เลิศนันทกุล                สมาชิกสภาเทศบาล
6.   นายสุวิทย์            ชัยชาญณรงค์            สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่  2
7.   นายชูชาติ            หล่อสุวรรณ               สมาชิกสภาเทศบาล
8.   นางบุญล้อม         อยู่รับสุข           สมาชิกสภาเทศบาล
9.   นายมานัส            เนียมสุข                    สมาชิกสภาเทศบาล
10.  นางวรนุช           ธเนศวรานนท์            สมาชิกสภาเทศบาล
11.  นายสุชาติ           เชาวนา                     สมาชิกสภาเทศบาล
12.  นายศักดิ์ชัย        ภู่จีน                  สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

ด้านการบริหารภายในเทศบาล
ปลัดเทศบาล เป็นข้าราชการประจำสูงสุดทำหน้าที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจำของเทศบาล           เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ  แบ่งส่วนการบริหารงานภายใน เป็นหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1.  สำนักปลัดเทศบาล
2.  กองคลัง
3.  กองช่าง
4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.  กองการศึกษา
อัตรากำลังพนักงาน  ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ทั้งสิ้น 84 คน แบ่งออกเป็น
1.  พนักงานเทศบาล                   จำนวน   19   คน
2.  พนักงานครูเทศบาล                  จำนวน   3   คน
3.  ลูกจ้างประจำ                              จำนวน   9   คน
4.  พนักงานจ้างตามภารกิจ         จำนวน   4   คน
5.  พนักงานจ้างทั่วไป                 จำนวน   44   คน
6.  พนักงานสถานธนานุบาล                จำนวน     5   คน
ที่มา : จากงานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559)