39.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน 3