ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

             เมื่อท่านได้รับหนังสือ ให้ท่านดำเนินการดั้งนี้***

1.สามารถชำระภาษีตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2566 (เฉพาะปี พ.ศ. 2566)

2.ช่องทางการชำระภาษีมี 2 ช่องทาง (ให้ท่านเลือกชำระได้ 1 ทางเลือกเท่านั้น)
2.1ท่านนำเงินสดมาชำระ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ในวันและเวลาราชการ (ก่อน 15.00 น. ของทุกวัน)
2.2ท่านสามารถจ่ายตามแบบฟร์อมการชำระผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย(ห้ามสแกนซ้ำเด็ดขาด) โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ทำการเทศบาล และใบเสร็จรับเงินจะส่งกลับไปให้ท่านถัดจากวันที่ชำระเงิน ***โปรดตรวจสอบยอดเงินก่อนกดยืนยัน***

ติดต่อสอบถาม โทร. 035-631-405 ต่อกองคลัง