ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การประชุมสภาเทศบาลตำบลวิเศษไขยชาญ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การประชุมสภาเทศบาลตำบลวิเศษไขยชาญ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

               การประชุมสภาเทศบาลตำบลวิเศษไขยชาญ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ