ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

กิจกรรมประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

กิจกรรมประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

              เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ได้มีกิจกรรมประจำวันเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กเล็ก การพัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางอารมณ์จิตใจ และพัฒนาทางด้านสติปัญญา