ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

กิจกรรมประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

กิจกรรมประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ

              เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ได้มีกิจกรรมประจำวันเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กเล็ก การพัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางอารมณ์จิตใจ และพัฒนาทางด้านสติปัญญา