ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ขอใช้บัญชีผูัสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ขอใช้บัญชีผูัสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น