ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล้างพื้นและทำความสะอาด – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล้างพื้นและทำความสะอาด

               เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล้างพื้นและทำความสะอาดวัดวิเศษไขยชาญและวัดราชสกุณา พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน่ำท่วมขังหลังจากระดับระดับน้ำเริ่มลดลงและทำสะพานทางเดินร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร