ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)