ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอพลิเคชั่นตาสับปะรด – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอพลิเคชั่นตาสับปะรด

             ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอพลิเคชั่นตาสับปะรดแก่ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย และประชาชน