ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชาสัมพันธ์ ” การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชาสัมพันธ์ ” การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

              ขอประชาสัมพันธ์ ” การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ประจำเดือนก้นยายน 2566 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

” ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ออกไปก่อน “

** หากมีกำหนดวันจ่ายเงิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง **กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 1300 ฟรี