ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

  ประชาสัมพันธ์…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่จำศีล – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

  ประชาสัมพันธ์…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่จำศีล

              ประชาสัมพันธ์…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่จำศีล

ได้ทำแผนออกให้บริการยืนยันตัวตน เคลื่อนที่

ให้กับประชาชน ทุกคน ทุกสิทธิการรักษา

ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

วันที่ 26 พ.ค. 66 บ้านคุณวรากร มลฑาทิพย์ (อาร์ต) ม.6

วันที่ 27 พ.ค. 66 บ้านคุณเจริญชัย ชัยกล้าหาญ (เฮียเพ้ง) ม.5

วันที่ 29 พ.ค. 66 ร้านค้าคุณสุกัญญา หวานล้ำ (จิ๋ม) ม.2

วันที่ 30 พ.ค. 66 อบต.ไผ่จำศีล (หอประชุม)

เวลา 9.00 – 12.00 น.

ผู้รับบริการสะดวกเข้ารับบริการจุดไหน สามารถเข้ารับบริการได้

สิ่งที่ต้องเตรียมมา บัตรประชาชน

กรณีผู้รับบริการไม่สามารถเดินทางมาได้

ให้ญาตินำบัตรประชาชนมาได้