ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานท้องถิ่น พนักงานจ้าง ข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานท้องถิ่น พนักงานจ้าง ข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566