ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)รอบ ๑๒ เดือน – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)รอบ ๑๒ เดือน