ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔