ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

อบรมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดีในพื้นที่นำร่องจังหวัดอ่างทอง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

อบรมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดีในพื้นที่นำร่องจังหวัดอ่างทอง

             วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ตัวแทนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดีในพื้นที่นำร่องจังหวัดอ่างทอง จัดโดย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง