ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

เรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

เรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล