ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน