ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมประจำปี 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมประจำปี 2566

             เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชายพร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมประจำปี 2566 เพื่อนำหลักพุทธธรรมมาใช้เป็นหลักพัฒนาชีวิต ซึ่งจะทำให้มีความเห็นถูกต้องตามทำนอง ครองธรรม รู้จักบาปบุญคุณโทษรักและห่วงใย พ่อ แม่ ผู้มีพระคุณ มีความกตัญญูกตเวที ขยันหมั่นเพียร มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการใช้เวลาว่างให้ประโยชน์ ณ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม ตำบลไผ่จำศิล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง