ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566

             เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับ อสม. เพื่อติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม 1 ครัวเรือน 1 อถล. 1 ถังขยะเปียกลดโลกร้อน จำนวน 26 ครัวเรือน หมู่ 3, 4 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง ชุมชนวัดหลวง