ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566

             เมื่อวันจันทรที่ 16 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม 1 ครัวเรือน 1 อถล. 1 ถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ 2 ตำบลไผ่จำศีล