ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

(ตุลาคม 2565 – มีนาคม2566)