ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

เทศบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

เทศบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานท้องถิ่น พนักงานจ้าง ข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม »